Algemene Voorwaarden

Colours of our heart


Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Colours of our heart bedoeld

Wilga Zibel Foundation
Colours of our heart

Contact via: welkom@wilgazibel.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden diensten en producten

2.1 In mijn offline trainingen, online trainingen en ebooks deel ik mijn kennis, ervaring en tools om in verbinding te komen en te zijn met wie je werkelijk bent, je eigen kracht, zelfvertrouwen, liefde en talenten. Daarnaast dit gedachtengoed te kunnen delen met je eigen doelgroep. Het succes van deze trainingen is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.

2.2 Afspraken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je in overleg een nieuwe afspraak inplannen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt de afspraak en kan het niet ingehaald worden.

 

Artikel 3 Niet Goed Geld terug Garantie en/of Proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een ‘niet-goed-geld-terug-garantie’. Tot uiterlijk 14 (veertien) dagen na de aanschaf van een dienst of product kun je deelname kosteloos annuleren. Annuleren doe je door een mail te sturen aan welkom@wilgazibel.nl
Indien je al betalingen hebt gedaan, restitueer ik jouw geld zo spoedig mogelijk. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren of van jouw computer te verwijderen en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte diensten en producten.

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en dien je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn diensten en producten staan op de website van www.wilgazibel.nl of www.coloursofourheart.com. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW.

4.2 Betaling kan in een keer of in termijnen. Als je een dienst of product in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van deze dienst of het product de verplichting tot betaling bestaan.

4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan behoud ik mij het recht voor een afspraken af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt.

4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige diensten, producten of offertes.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van de trainingen (offline- en online trainingen) en producten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen product of training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over een dienst of product, een onderdeel hiervan of de ondersteuning van mij, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk mij weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten meld je binnen 14 dagen na de aanschaf van een product of dienst aan mij. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

 

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Arnhem.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.